โรงเรียนบ้านปากสาย

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านควนร่อน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380291

วิทยาศาสตร์ทั่วไป การตีความหมวดหมู่ปรัชญาและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในปรัชญาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ คำถามเกี่ยวกับที่มาของการคิดเชิงนามธรรม และความสัมพันธ์กับโลกธรรมชาติคือศูนย์กลาง ดังนั้น หมวดหมู่และแนวความคิด จึงถือเป็นรูปแบบอุดมคติของการคิดเชิงนามธรรม ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมโยงทั่วไปที่เป็นสากล ลักษณะสำคัญและเครื่องหมายของสิ่งต่างๆ ปรากฏการณ์และกระบวนการที่ได้รับการแก้ไข ในเงื่อนไขทาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป แนวคิดต้องเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อสะท้อนถึงภาษาถิ่นที่แท้จริง

การพัฒนาโลกวัตถุประสงค์ได้อย่างถูกต้อง แนวคิดทั่วไปที่สุดคือหมวดหมู่ทางปรัชญา คุณภาพ ปริมาณ สสาร สติ ความขัดแย้ง แนวคิดจะแสดงในภาษาของวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของคำ คำศัพท์ที่แยกจากกัน อะตอม บุคคล ชีวิตหรือในรูปแบบของวลีที่แสดงถึงคลาสของวัตถุ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระบบ เฮลิโอเซนทริค อนุภาคมูลฐาน ดังนั้นรูปแบบทางทฤษฎีของการรับรู้ของโลก จึงแสดงออกได้อย่างดีเยี่ยมในการคิดเชิงแนวคิด นามธรรมและไม่ว่าประเภทของความรู้

ความเข้าใจนี้จะทำงานเฉพาะกับแนวคิด และหมวดหมู่เท่านั้น นี่เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นโดยที่ความรู้ทางทฤษฎีเป็นไปไม่ได้เลย การสร้างและการพัฒนา เครื่องมือจัดหมวดหมู่ ทางวิทยาศาสตร์ของการคิดเชิงทฤษฎี เป็นกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุหลายศตวรรษ ดังนั้น หลักคำสอนของแนวคิดและหมวดหมู่ จึงเป็นส่วนที่สำคัญมากในทฤษฎีความรู้ หมวดหมู่ปรัชญาหรือแนวคิดทั่วไป สะท้อนถึงความเป็นสากลในรูปแบบ ของลักษณะของโลกแห่งวัตถุประสงค์

ในความสมบูรณ์และการพัฒนา ในเวลาเดียวกัน พวกเขาเป็นขั้นตอนของความรู้ความเข้าใจ และกำหนดลักษณะ ของระบบมุมมองบางอย่างเกี่ยวกับโลก โลกทัศน์ซึ่งมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา ของชีวิตเร่งด่วนมากมาย ไม่ใช่แค่ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจเท่านั้น ความสามารถในการคิดในแง่ทั่วไปและหมวดหมู่ บ่งบอกถึงทักษะของนักวิทยาศาสตร์ ในการค้นหาความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ และสาเหตุการพึ่งพา ลำดับกระแสของการแสดงผลชีวิตแบบสุ่ม

ปัญหาในการค้นหาความสัมพันธ์แบบวิภาษวิธีมีความสำคัญมากทั้งทางทฤษฎี และทางปฏิบัติสำหรับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ในวิทยาศาสตร์ ได้ส่งผลกระทบต่อลักษณะโครงสร้าง และเนื้อหาของแนวคิดและหมวดหมู่ พวกเขาชี้ไปที่ปัจจัยสหวิทยาการใหม่ในวิทยาศาสตร์ ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ในการปฏิบัติทางการแพทย์ทางจิตก็มีความสำคัญเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวคิดที่มีมาช้านานเกี่ยวกับบทบาทของแนวคิด

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รวมถึงหมวดหมู่ในการพัฒนาความคิดทางคลินิก ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจำนวนมากยังคงหลงเหลืออยู่ ในการประเมินทางวิทยาศาสตร์ และปรัชญาของการคิดทางคลินิก มีลักษณะเฉพาะหลายประการ ที่เกิดขึ้นจากบทบาทพิเศษของหัวข้อของการคิดทางคลินิกเอง ซึ่งตามกฎแล้วจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์จริง การตีความหมวดหมู่ปรัชญา และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปในทฤษฎี และการปฏิบัติทางการแพทย์และทางคลินิก การวินิจฉัยก็คลุมเครือเช่นกัน

การคิดทางคลินิกเข้าสู่วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการปฏิบัติทางการแพทย์อย่างเป็นธรรมชาติ จนบางครั้งแพทย์ไม่ได้นึกถึงแก่นแท้ ปรัชญาและรากฐานของระเบียบวิธี อย่างน้อยก็เห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า แทบไม่มีงานพิเศษใดในการศึกษาความคิดทางคลินิก แต่สิ่งสำคัญไม่ต้องสงสัยเลย ในวิทยาศาสตร์การแพทย์เกือบทั้งหมด ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่หลากหลายที่สะสมมาอย่างพิถีพิถันมาหลายปี ถูกจัดเป็นความรู้เชิงทฤษฎีเชิงระบบเดียว

ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรากฐานทางปรัชญาของวิทยาศาสตร์ หมวดหมู่และกฎหมาย ซึ่งนักวิจัยทางการแพทย์พึ่งพา ในที่นี้เป็นการเหมาะสมที่จะระลึกถึงคำพูดของนักปรัชญา ที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ ป๊อปเปอร์ที่กล่าวกับนักวิทยาศาสตร์ว่า นักวิทยาศาสตร์ ทั้งนักทฤษฎีและผู้ทดลอง เป็นผู้กำหนดข้อความหรือระบบของข้อความและตรวจสอบทีละขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานหรือระบบของทฤษฎี

ทดสอบด้วยการสังเกตและการทดลอง ป๊อปเปอร์ลอจิกของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ปรัชญาของไม่เพียงแต่วิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงยาที่เข้าใจในโครงสร้าง ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงแต่กระบวนการที่ไม่ซ้ำกันเชิงคุณภาพที่รู้จักกันดี 2 กระบวนการเท่านั้น เชิงประจักษ์และทฤษฎี แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีที่สามด้วยในระดับแนวความคิด กระบวนการของความรู้ความเข้าใจนี้เชื่อมโยงกับระบบใหม่ ของการสร้างทางวิทยาศาสตร์ของชั้นวัฒนธรรมใหม่

ซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมและชีวิตส่วนตัวของนักวิทยาศาสตร์ ปัญหาของการทำความเข้าใจเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ กำลังกลายเป็นทิศทางปรัชญาพิเศษซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหามากมาย เริ่มต้นด้วยรากฐานทางปรัชญาของวัฒนธรรมสมัยใหม่ และจบลงด้วยปัญหาของเทคโนโลยีเฉพาะจำนวนมาก รวมถึงเทคโนโลยีชีวการแพทย์ด้วยผลประโยชน์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และความเสี่ยงในระดับปัจจุบันของเทคโนโลยี ของกระบวนการทางสังคม เราสามารถพูดได้ว่าเป็นสิ่งที่นำมา

ซึ่งการปรับทิศทางเชิงคุณภาพของสังคม ในความรู้และการเปลี่ยนแปลงของโลกและมนุษยชาติเอง ทุกวันนี้ปัญหาของเทคโนโลยี ได้กลายเป็นหัวข้อของการศึกษาไม่เพียงแต่ปรัชญาวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิทยาศาตร์ธรรมชาติและสังคมมนุษยธรรมอีกหลายสาขาวิชา เช่น ไซเบอร์เนติกส์ ซินเนอร์เจติกส์ สังคมวิทยาวิทยาศาสตร์ จริยธรรมของวิทยาศาสตร์ ชีวจริยธรรม จิตวิทยา ความสัมพันธ์เชิงอินทรีย์สมัยใหม่ของวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม

รวมถึงเทคโนโลยีเป็นปรากฏการณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางประวัติศาสตร์ วิภาษวิธีของการก่อตัวและการพัฒนาของสหภาพวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี ได้สร้างระบบที่ซับซ้อนของการทำความเข้าใจ กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์และโลกทัศน์ในสังคมเป็นรากฐานทางปรัชญาที่สำคัญ ในเรื่องนี้งานของการทำความเข้าใจสาระสำคัญ ของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหภาพนี้ จำเป็นต้องมีการสร้างภาพใหม่ของจักรวาลโดยพื้นฐาน

ซึ่งการสังเกตการณ์ทางประสาทสัมผัสทางอารมณ์ และแบบจำลองทางทฤษฎีใหม่ๆ เกิดขึ้นในโครงสร้างของความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ของโลก ไฮเดกเกอร์ตั้งข้อสังเกตว่า ความสัมพันธ์ของโลกที่แทรกซึมอยู่ ในวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ทำให้พวกเขามองหาสิ่งที่มี อยู่ในตัวมันเองเพื่อให้สอดคล้องกับสาระสำคัญเนื้อหาและรูปแบบการดำรงอยู่ เพื่อให้เป็นเรื่องของการวิจัยหน้าผาก และคำจำกัดความที่สมเหตุสมผล

อ่านต่อได้ที่ วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์มีโอกาสเข้าใจโลกในเชิงปรัชญา