โรงเรียนบ้านปากสาย

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านควนร่อน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380291

บุคคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

นางสาวกาญจนา ถิรพัฒนาพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางเสาวนีย์ มัฏฐารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวจีรวรรณ คงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางศันสนีย์ อารีการ
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวณัฐวศา สุขใส
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวประกายวรรณ ใหม่น้อย
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย