โรงเรียนบ้านปากสาย

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านควนร่อน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380291

ทะเบียนสมรส การทำความเข้าใจกับขั้นตอนต่างๆในการรับบุตรบุญธรรม

ทะเบียนสมรส การแต่งงาน การมีลูก การเริ่มต้นครอบครัวและการเริ่มต้นใหม่ เป็นสิ่งที่พวกเราหลายคนต้องพบเจอในชีวิต เมื่อพูดถึงการแต่งงาน ทุกคนอาจจะไม่รู้รายละเอียดมากนัก โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวบางคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับบางคน กระบวนการทางกฎหมายเป็นที่ชัดเจนว่า ยังมีคู่รักบางคู่ที่อาจไม่สามารถมีลูกได้ ด้วยเหตุผลบางประการ ถัดไปบรรณาธิการจะแนะนำขั้นตอน ในการรับบุตรบุญธรรมให้คุณทราบ ประการที่ 1 ขั้นตอนการขอทะเบียนสมรสมีขั้นตอนอย่างไร

อย่างแรกการสมัคร พลเมืองขอแต่งงานทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องยื่นขอจดทะเบียนสมรสด้วยตนเอง ณ สำนักงานทะเบียนสมรสซึ่งเป็นที่ตั้ง ของทะเบียนบ้านของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อสมัครควรมีใบรับรองและใบรับรองดังต่อไปนี้ ใบรับรองครัวเรือน บัตรประจำตัวผู้พำนัก หากหย่าร้างควรมีใบหย่าด้วย หากฝ่ายที่หย่าร้างต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์ ระหว่างสามีและภรรยา ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสใหม่ด้วยตนเอง พลเมืองและชาวต่างชาติ

รวมถึงผู้อยู่อาศัยและชาวต่างชาติชั่วคราว ต่างชาติและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ สมัครขอแต่งงาน ฝ่ายชายและหญิงจะต้องร่วมกันยื่นขอจดทะเบียน ที่หน่วยงานจดทะเบียนสมรสที่กำหนดโดย รัฐบาลประชาชนของจังหวัด เขตปกครองตนเอง หรือเทศบาลโดยตรง ภายใต้รัฐบาลกลางที่มีทะเบียนบ้านของพลเมือง ให้ผู้มีอำนาจจดทะเบียนสมรสตรวจสอบ คำขอของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเพื่อดูว่าการขอจดทะเบียนสมรส เป็นไปตามเงื่อนไขการสมรสหรือไม่ หากมีประเด็นไม่ชัดเจน

ทะเบียนสมรส

ให้สอบถามคู่กรณี หากจำเป็นคู่กรณีอาจต้องจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เอกสารรับรองหรือดำเนินการสอบสวน ที่จำเป็นหรือกำหนดรายการ ดำเนินการระบุทางการแพทย์ การลงทะเบียน มาตรา 2 ของระเบียบการจดทะเบียนสมรส ให้เป็นกรมโยธาธิการของรัฐบาลประชาชนในระดับอำเภอ หรือรัฐบาลประชาชนของตำบล เมืองและรัฐบาลของประชาชนของจังหวัด เขตปกครองตนเองหรือเทศบาลโดยตรง ภายใต้รัฐบาลกลางอาจกำหนดอำนาจเฉพาะ

สำหรับชาวชนบทในการจัดการ การจดทะเบียนสมรสตามหลักความสะดวกของประชาชน พลเมืองและชาวต่างชาติ ผู้อยู่อาศัยในแผ่นดินใหญ่ และผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตบริหารพิเศษ ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตบริหารพิเศษ โพ้นทะเลเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการจดทะเบียนสมรส กรมกิจการพลเรือนของรัฐบาลประชาชน ในเขตปกครองตนเองหรือเทศบาลโดยตรง ภายใต้รัฐบาลกลางหรือหน่วยงาน ที่กำหนดโดยกรมกิจการพลเรือนของรัฐบาลประชาชน ของจังหวัดเขตปกครองตนเอง

ประการที่ 2 เอกสารในการขอทะเบียนสมรส มาตรา 5 ของระเบียบการจดทะเบียนสมรส ผู้อยู่อาศัยในแผ่นดินใหญ่ที่จด ทะเบียนสมรส ต้องแสดงใบรับรองและเอกสารรับรองดังต่อไปนี้ อย่างแรกหนังสือทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน อย่างที่ 2 คำชี้แจงที่ลงนามว่าข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรส และไม่มีญาติทางสายโลหิตโดยตรง หรือญาติทางสายโลหิตภายใน 3 ชั่วอายุคนกับอีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนสมรสจะต้องแสดงใบรับรอง และเอกสารรับรองดังต่อไปนี้

อย่างที่ 1 หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวที่ถูกต้องของบุคคล อย่างที่ 2 คำแถลงที่รับรองโดยสำนักงานรับรองเอกสาร ณ สถานที่อยู่อาศัยว่าบุคคลนั้นไม่มีคู่สมรส และไม่มีญาติทางสายโลหิตโดยตรง หรือญาติทางสายเลือดหลักประกันภายใน 3 ชั่วอายุคนกับอีกฝ่ายหนึ่ง จดทะเบียนสมรสต้องแสดงเอกสารและเอกสารรับรองดังต่อไปนี้ อย่างที่ 1 หนังสือเดินทางที่ถูกต้องของเรา อย่างที่ 2 หนังสือรับรองที่ออกโดยสำนักงานรับรองเอกสาร หรือหน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศ

รวมถึงที่พำนักและรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล แห่งสาธารณรัฐประชาชนในประเทศว่าบุคคลนั้น ไม่มีคู่สมรสและไม่มีญาติทางสายโลหิตโดยตรงหรือญาติทางสายโลหิต ภายใน 3 ชั่วอายุคนกับอีกฝ่ายหนึ่ง ใบรับรองที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล แห่งสาธารณรัฐประชาชนในประเทศที่บุคคลนั้น ไม่มีคู่สมรสและไม่มีญาติทางสายโลหิตโดยตรง ชาวต่างชาติที่ขอจดทะเบียนสมรส ต้องแสดงใบรับรองและเอกสารรับรองดังต่อไปนี้

อย่างที่ 1 หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของเรา หรือเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังไม่หมดอายุ อย่างที่ 2 หนังสือรับรองที่ออก โดยสำนักงานรับรองเอกสารหรือหน่วยงาน ที่มีอำนาจในประเทศที่บุคคลนั้นตั้งอยู่ และรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล แห่งสาธารณรัฐประชาชนในประเทศนั้นๆ หรือสถานทูตของประเทศ สถานกงสุลเพื่อพิสูจน์ว่า เขาไม่มีคู่สมรสหรือประเทศที่เขาอาศัยอยู่ ใบรับรองที่ออกโดยสถานกงสุล สถานกงสุลว่าบุคคลนั้นไม่มีคู่สมรส

ประการที่ 3 ขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรมมีอะไรบ้าง อย่างที่ 1 การสมัคร ฝ่ายที่รับบุตรบุญธรรมจะต้องสมัคร เพื่อรับบุตรบุญธรรมด้วยตนเองที่หน่วยงานจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม และส่งใบรับรองที่เกี่ยวข้อง และเอกสารการรับรองตามที่กำหนด อย่างที่ 2 การตรวจสอบ บนพื้นฐานของการรับเอกสาร ที่เกี่ยวข้องและเอกสารการรับรอง หน่วยงานรับจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม จะต้องปฏิบัติตามหลักการของการขึ้นทะเบียน การรับเป็นบุตรบุญธรรม

เงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมายการรับบุตรบุญธรรม ดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจัง ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและดำเนินการตามกฎหมาย อย่างที่ 3 การลงทะเบียน ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เมื่อตรวจสอบจะได้รับการอนุมัติสำหรับการลงทะเบียน และออกใบรับรองการลงทะเบียนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม เจ้าหนี้อาจขอให้ลูกหนี้ชำระหนี้ หรือขอให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบการค้ำประกัน ภายในขอบเขตการค้ำประกัน

ข้างต้นคือสิ่งที่บรรณาธิการด่วน กฎหมายได้รวบรวมไว้สำหรับคุณเกี่ยวกับ ขั้นตอนการขอทะเบียนสมรสขั้นตอนใดบ้าง ในการรับบุตรบุญธรรม หากคุณประสบปัญหาที่คล้ายกันในชีวิตของคุณ คุณต้องเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าทำกฎหมายที่ผิดกฎหมาย คุณยังสามารถปรึกษาทนายความมืออาชีพของเราได้

อ่านต่อได้ที่ พ่อแม่ ความสัมพันธ์ของเรากับพ่อแม่เป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ในอนาคต