โรงเรียนบ้านปากสาย

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านควนร่อน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380291

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากสาย

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
4
1
5
1
อนุบาล 3
5
0
5
1
รวม อนุบาล
9
1
10
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
3
5
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
3
2
5
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
6
12
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
9
2
11
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
5
7
12
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
8
4
12
1
รวมประถม
34
26
60
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
27
70
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564