โรงเรียนบ้านปากสาย

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านควนร่อน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380291

นางสาวกาญจนา ถิรพัฒนาพร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปากสาย

Previous slide
Next slide

ประวัติ โรงเรียนบ้านปากสาย

เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2482 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 9 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2 แปลง แปลงที่ 1 มีพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา ปัจจุบันใช้เป็นที่ปลูกป่าชุมชน มีต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น แปลงที่ 2 เป็นที่ตั้งของโรงเรียน มีพื้นที่ 11 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา โดยมีอาณาเขต ดังนี้

                     ทิศเหนือ                     ที่สงวนหมู่บ้าน

                     ทิศใต้                        วัดกัลปนาราม

                     ทิศตะวันออก               ถนนสาธารณะ

                     ทิศตะวันตก                 แม่น้ำตาปี

มีอาคารเรียน 2 หลัง  คือ อาคาร สปช. 102/26 (3 ห้องเรียน 1 หลัง) สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2526 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (8 ห้องเรียน 1 หลัง) สร้างเมือ ปี พ.ศ. 2531 อาคารประกอบ 2 หลัง คือ อาคารเอนกประสงค์ แบบกรมสามัญ โรงอาหาร แบบกรมสามัญ 1 หลัง ส้วม 2 หลัง 8 ที่นั่ง สภาพชุมชน มีครัวเรือนจำนวน 209  ครัวเรือน ประชากรชาย จำนวน 1,159 คน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนในอกเขตบริการใน หมู่ที่ 11 หมู่ที่  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ และ หมู่ที่ 7 ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนบ้านปากสาย    สถานศึกษาและชุมชนร่วมพัฒนาผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษา มีมารยาทและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พัฒนาบุคลากร สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ มีคุณภาพ  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร

              1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น
              2.บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
              3.มีสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
              4.ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนและท้องถิ่นมส่วนร่วมในการวางแผนและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

เป้าประสงค์

 
          1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
 
          2. ผู้เรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดีและมีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา  ดนตรี  นาฎศิลป์และศิลปะ
 
          3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักของศาสนา และค่านิยมที่พึงประสงค์
 
          4.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 
          5.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
 
          6.  ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
          7. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติต่ออาชีพสุจริต
 
          8.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 
          9.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 
          10.  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 
          11.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 
อย่างรอบด้าน
 
          12.  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
 
          13.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 
          14.  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 
          15.  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
 
          16.  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น          

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์